Pazīmju skaidrojums

PAZĪMJU SKAIDROJUMS

REĀLIE VISPASAULES  DATI (RWD—REAL WORLD DATA) 

Tiek pielietots pie vaislinieka auglības rādītāja, apzīmējot to ar zvaigznītēm (3 zvaigznes šķirnes vidējie rādītāji, vairāk par trim zvaigznēm—virs vidējā rādītāja, mazāk par trim zvaigznēm—zem šķirnes vidējiem rādītājiem). Lai novērtētu vaislinieka auglību ir jābūt vairāk kā 250 govju apsēklošanas reizēm četros ganāmpulkos. Lai šo rādītāju atspoguļotu šķirotas ģenētikas vērtējumā ir jābūt vairāk kā 200  apsēklotām telēm.

KOPŠANAS VĒRTĒJUMS (MAIN—MAINTENANCE)

Kopšanas vērtējums ir aprēķināts no iezīmēm, kuras ir cieši saistītas ar dzīvnieka svaru (augums, krūšu platums, ķermeņa dziļums un piena tips). Augstāka vērtība norāda uz smagāku dzīvnieku, kā rezultātā būs lielākas izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka turēšanu un barošanu.

PRODUKTĪVĀ DZĪVE (PDz) (PL—PRODUCTIVE LIFE)

Paredzamās pārmantojamības rādītājs, kas nosaka, par cik mēnešiem paildzināsies govs ražotspēja jeb tās mūžs ganāmpulkā. Produktīvā dzīve tiek mērīta mēnešos no govs pirmās atnešanās līdz brīdim, kad tā pamet ganāmpulku vai sasniedz 7 gadu vecumu. Aprēķinot produktīvo dzīvi, vērā tiek ņemti ne vairāk kā 10 katras laktācijas mēneši, jo govis ar pagarinātām laktācijām nav vēlamas.

MEITU GRŪSNĪBAS VĒRTĒJUMS (DPR—DAUGHTER PREGNANCY RATE)

Šis indekss ļauj ganāmpulka īpašniekam izmērīt, cik ātri viņa govis pēc atnešanās atkal kļūst grūsnas. Grūsnības indeksu nosaka pēc formulas: DPR = 21 / (negrūsno dienu skaits - 60 dienu gaidīšanas periods pēc atnešanās +11 dienas).

Iegūtais skaitlis norāda, par cik dienām īsāks būs periods no govs atnešanās līdz pirmajai meklēšanās reizei. 1 % ir līdzvērtīgs 4 dienām, tātad, ja indekss ir +1, periods no atnešanās līdz pirmajai meklēšanās reizei būs par 4 dienām īsāks nekā līdziniecēm, bet, ja indekss ir -1, šis periods būs par 4 dienām garāks nekā līdziniecēm.

VAISLINIEKA ATNEŠANĀS VIEGLUMS, % (VAV) (SSCE—SERVICE SIRE CALVING EASE)

Procentuāli attēlo pirmajā atnešanās reizē sagaidāmo dzemdību grūtumu. Populācijas ģenētiskās bāzes vidējais rādītājs HM šķirnei ir 7.9 %, Švices šķirnei – 5 %. Šī vērtība tiek aprēķināta procentos no telīšu atnešanās – ja atnešanās vieglums ir 8 %, tas nozīmē, ka 8 no 100 telēm bijušas apgrūtinātas dzemdības.

VAISLINIEKA NEDZĪVI DZIMUŠIE TEĻI, % (SSS—SERVICE SIRE STILLBIRTHS)

Sagaidāmais nedzīvi dzimušo teliņu (pēc vismaz 260 dienu grūsnības dzimis nedzīvs vai miris 48 stundu laikā) procents no šī vaislinieka. Ģenētiskās bāzes vidējais rādītājs – 7.90 %.

MEITU NEDZĪVI DZIMUŠIE TEĻI, % (DS—DAUGHTER STILLBIRTHS)

Raksturo vaislinieka ietekmi uz govi—vaislinieka meitu. Ģenētiskās bāzes vidējais rādītājs ir 8,34% nedzīvi dzimušu pēcnācēju visa vecuma govīm. 

TICAMĪBA, % (Tic.) (REL—RELIABILITY)

Ticamība norāda, cik lielā mērā var paļauties uz paredzamo pārmantojamību attiecīgajai pazīmei. To aprēķina, pamatojoties uz vērtēšanā izmantotās informācijas daudzumu. Tiek izmantota informācija par vecākiem, pašu dzīvnieku un pēcnācējiem. Mazāka ticamība norāda, ka paredzamās pārmantojamības datiem ir lielāka iespēja mainīties, ja vērtējumiem tiek pievienots nozīmīgs daudzums informācijas.

MEITAS UN GANĀMPULKI  (DAUGHTERS AND HERDS)

ABS ir ļoti svarīgi, lai vaisliniekam būtu novērtētas vismaz 100 meitas 60 ganāmpulkos. Šāds meitu sadalījums dod pārliecību, ka vaislinieka meitu vērtējums precīzi atspoguļo esošo situāciju un laika gaitā būtiski nemainīsies.

TEMPERAMENTS (MT—TEMPERAMENT)

Temperamentu novērtē pirmās laktācijas pirmajos sešos mēnešos. Temperamentu novērtē: ļoti nervozs, nervozs, vidējs, mierīgs un ļoti mierīgs. 

TESMEŅA SALIKUMS (TS) (UDC—UDDER COMPOSITE) 

Rādītājs ietver: tesmeņa priekšdaļas pieslēgumu, tesmeņa aizmugurējo augstumu, tesmeņa aizmugurējo platumu, tesmeņa dziļumu, centrālo saiti, priekšējo pupu izvietojumu un aizmugurējo pupu izvietojumu. Jo lielāka šī rādītāja vērtība, jo garāks ganāmpulka mūžs.

KĀJU UN NAGU SALIKUMS (K&N S) (FLC—FEET AND LEGS COMPOSITE) 

Rādītājs apvieno: pakaļkājas no aizmugures, nagu leņķi, kāju un nagu vērtējumu, govs ilgmūžību. Jo lielāka šī rādītāja vērtība, jo garāks ganāmpulka mūžs.

SLAUKŠANAS ĀTRUMS (MS—MILKING SPEED)

Slaukšanas ātrumu vērtē pirmās laktācijas govīm pirmos sešus mēnešus. Katras govs piena atdeves ātrums tiek novērtēts ar: ļoti lēni, lēni, vidēji, ātri un ļoti ātri.

GOVJU DZĪVOTSPĒJA (LIVABILITY) Govju dzīvotspējas vērtējums (Livability) parāda novirzi (%) no šķirnes vidējā rādītāja. Dzīvotspējas vērtējums ir robežās no –5 līdz+5. Katra pagarinātā diena, kad govs paliek slaukšanaio ganāmpulkā, dod iespēju gūt lielāku peļņu no piena ieņēmumiem un samazināt aizstāšanas izmaksas. 

PAREDZAMĀ PĀRMANTOJAMĪBAS IESPĒJA  (PTA—PREDICTED TRANSMITTING ABILITIES)

Tie ir ģenētiskās vērtības rādītāji – produktivitāte, vadības pazīmes (peļņas indekss, produktīvā dzīve, somatisko šūnu vērtējums, atnešanās vieglums u.c.) un tips. PTA pazīmes tiek parādītas, balstoties uz populācijas ģenētiskās bāzes informāciju. Tipa pazīmēm populācijas vidējais rādītājs atzīmēts ar nulli – 0. Novirze no nulles parāda katra tipa pazīmes ģenētisko bāzi. Produktivitātes un vadības pazīmes norādītas attiecībā pret populācijas ģenētisko vidējo rādītāju. Populācijas ģenētiskās bāzes rādītājus atjauno ik pēc pieciem gadiem. 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMA INDEKSS (TPI—TOTAL PERFORMANCE INDEX) 

Tas ir ASV Holšteinas šķirnes lopu asociācijas izveidots pazīmju indekss, kas ietver produktivitātes, vadības, tipa un ilgderīguma pazīmes (funkcionāla uzbūve, iespēja atražot sevi, veselība un ilgmūžība). Formula vērsta uz to, lai paaugstinātu meitu grūsnības rādītāju, ilgmūžību, sasniegtu zemāku somatisko šūnu vērtējumu, lai būtu mazāk apgrūtinātu dzemdību un lai samazinātu nedzīvi dzimušo teļu skaitu.

PEĻŅAS INDEKSS DZĪVNIEKA MŪŽĀ, $ (PI) (NM$—LIFETIME NET MERIT, $)

Paredzamā iegūstamā peļņa no govs, salīdzinot ar šķirnes vidējiem rādītājiem. Aprēķina pēc produktivitātes, vadības, tipa un ilgmūžības pazīmēm.

SIERA PEĻŅAS INDEKSS, $ (SPI) (CM$—CHEESE NET MERIT, $)

Peļņas indekss, kas radīts piensaimniekiem, kuru svaigpiena pircējam ir būtiskas piena komponentes—proteīns un piena tauki.

SOMATISKO ŠŪNU VĒRTĒJUMS (SŠ) (SCS—SOMATIC CELL SCORE)

Tas ir izskaitļots paredzamās pārmantojamības rādītājs, izmantojot pirmo piecu laktāciju somatisko šūnu vērtējuma datus kā tesmeņa iekaisumu indikatoru. No buļļiem ar zemāku PTA SCS ir sagaidāmas meitas ar zemāku somatisko šūnu vērtējumu, zemāku somatisko šūnu skaitu un mazāk mastītu saslimšanas gadījumu.

KAPPA KAZEĪNS (KAPPA CASEIN)

Siera ražošanai vislabākā ir BB kappa kazeīna kombinācija, kura palielina siera iznākumu par 3-7% salīdzinot ar AA un AB kombinācijām.

BETA KAZEĪNS (BETA CASEIN)

Ar A2 gēnu – vairāk piena, tauku  un olbaltuma