datu-politika

SIA “Cowgenetics”
PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA


Šī SIA “CowGenetics”  iekšējā normatīvā akta  mērķis ir sniegt fiziskajai personai –SIA “Cowgenetics”   darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA“CowGenetics”, vienotās reģistrācijas Nr. LV44103101054, juridiskā adrese: Aveņu iela 3-8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV4220, Latvija
1.2. SIA“CowGenetics”, kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@cowcare.eu
1.3. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA“CowGenetics”, biroja adresē: Aveņu iela 3-9, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV4220, Latvija, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī normatīvā akta 8.punktu.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
2.2. Šī politika tiek pielietota arī attiecībā uz SIA“CowGenetics”, interneta mājaslapu https://cowgenetics.lv
2.3. SIA“CowGenetics” rūpējas par savu darbinieku, klientu, sadarbības partneru, interneta lietotnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
2.4. Personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē darbinieki, klienti, sadarbības partneri un mājas lapas apmeklētāji sniedz personas datus (SIA“CowGenetics” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
2.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients, sadarbības partneris vai interneta mājas lapas ameklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA“CowGenetics”.

3. Personas datu apstrāde

3.1. SIA“CowGenetics” apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA“CowGenetics” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
3.2. Preču piegādes saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA SIA“CowGenetics” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA“CowGenetics” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “CowGenetics” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA“CowGenetics” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
3.3. SIA“CowGenetics” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA“CowGenetics” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA“CowGenetics” uzdevumā.
3.4. Personas datu apstrādi veic SIA“CowGenetics” telpās, izņemot gadījumus, kad darbinieks ar piešķirto lietotājvārdu un paroli veic drošu attālinātu piekļuvi informācijas sistēmām. Personas datu apstrādes laiks ir darba laiks atbilstoši apstiprinātajiem darba kārtības noteikumiem vai laiks virs darba laika, ņemot vērā darbinieka darba specifiku.
3.5. Personas datu apstrādi veic tikai tie darbinieki, kuru amata pienākumos ietilpst veikt šādas darbības saskaņā ar normatīvo aktu, darba līgumu, amata aprakstu, vai valdes rīkojumu, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Informācijas atklātības likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Informācijas sistēmās personas datus drīkst apstrādāt tikai tie darbinieki, kuram tehnisko resursu turētājs ir piešķīris attiecīgu piekļuvi informācijas sistēmai.
3.6. Īpašo kategoriju (sensitīvos datus) apstrādā tikai tam pilnvarotie darbinieki un tikai SIA SIA“CowGenetics” normatīvajos aktos noteikto funkciju un juridisko pienākumu veikšanai. 
3.7. Datu nesējus papīra formā, kas satur īpašo kategoriju datus glabā slēdzamos skapjos nodrošinot ar papildus drošību, kā arī izvērtējot glabāšanas nepieciešamību. Darbinieku piekļuves tiesības skapjiem un telpām, kuros glabājas īpašo kategoriju dati, nosaka SIA“CowGenetics” valdes loceklis ar rīkojumu.

4. Personas datu aizsardzība

SIA“CowGenetics”  aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA“CowGenetics”    saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. SIA“CowGenetics” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nodrošinot preču piegādes);
• saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram – tiesu izpildītāji, tiesībsargājošās institūcijas, u.tml.)
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA“CowGenetics” leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA“CowGenetics” leģitīmās intereses.

6. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Ja starp pusēm noslēgto līgumu ietvaros SIA“CowGenetics” rodas nepieciešamība nodot personas datus trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis),  SIA“CowGenetics” nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

7. Personas datu glabāšanas ilgums

SIA“CowGenetics” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
7.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu vai sadarbības partneri noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, pierakstus);
7.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
7.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA“CowGenetics” vai klients, vai sadarbības partneris var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Arhīva likumu, u.c.);
7.5. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad šajos punktos minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti. Dati, kuri jāglabā patstāvīgi, tiek nodoti arhīvā.

8. Piekļuve personas datiem un citas tiesības

8.1. Klientam, darbiniekam un sadarbības partnerim ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
8.2. Klientam, darbiniekam un sadarbības partnerim saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA“CowGenetics” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA“CowGenetics” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA“CowGenetics” leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA“CowGenetics” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
8.3. Klients, darbinieks un sadarbības partneris var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
• rakstveida formā klātienē, SIA“CowGenetics” biroja adresē - Aveņu iela 3-9, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV4220, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: info@cowcare.eu
8.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA“CowGenetics” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Personai nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā.
8.6. SIA“CowGenetics” ir tiesīgs noteikt saprātīgu termiņu atbildes sagatavošanai (datu savākšanai), kas nav garāks par vienu mēnesi, sākot no iesnieguma saņemšanas dienas.
8.7. Gadījumos, ja persona pieprasa informāciju par savu personas datu apstrādi biežāk nekā divas reizes gadā, SIA“CowGenetics” ir tiesīgs noteikt samaksu par datu sagatavošanu, kas nepārsniedz administratīvo izdevumu apmēru. 
8.8. SIA“CowGenetics” var atteikties izpildīt pieprasījumu, ja viņš spēj uzskatāmi parādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs.
8.9. SIA“CowGenetics” atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
8.10. SIA“CowGenetics” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

9. Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

9.1. Persona piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, piesakot pakalpojumu, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot SIA“CowGenetics” pakalpojumu pieteikšanas formās.
9.2. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu – ar rakstisku iesniegumu SIA“CowGenetics” un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
9.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.
9.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piem.likumdošanas aktu prasības, tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumi, u.tml.

10. Saziņa ar personu

10.1. SIA“CowGenetics” veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
10.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA“CowGenetics” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos, darba līguma uzteikums prombūtnē esošam darbiniekam, u.c.).

11. Komerciāli paziņojumi

11.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA“CowGenetics” pakalpojumiem, jaunumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA“CowGenetics” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar personas piekrišanu. 
11.2. Klients piekrišanu SIA“CowGenetics” komerciālu paziņojumu un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) saņemšanai, var dot SIA“CowGenetics” pakalpojumu pieteikšanas formās un/vai SIA“CowGenetics” interneta mājas lapā. 
11.3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
• rakstveida formā klātienē, SIA“CowGenetics” biroja adresē - Aveņu iela 3-9, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV4220, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: info@cowcare.eu
11.4. SIA“CowGenetics” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.
11.5. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA“CowGenetics” var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

12. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

13. SIA“CowGenetics” darbinieku atbildība par Regulai neatbilstošu personu datu apstrādi

13.1. SIA“CowGenetics” darbinieki uzņemas pilnu atbildību par personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību, par pārkāpumiem nesot atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7 panta noteikumiem:
• Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas. 
• Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas sensitīvajiem personas datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas sensitīvajiem personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.
• Par fiziskās personas datu bloķēšanas, kļūdaini vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanas vai iznīcināšanas rīkojuma neizpildīšanu, kā arī par fiziskās personas datu apstrādes turpināšanu pēc tam, kad apstrādei noteikts pastāvīgs vai pagaidu aizliegums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

14. Rīcība ārkārtas situācijās:

14.1. Lai novērstu personas datu prettiesisku apstrādi, SIA“CowGenetics” nodrošina Darbinieku: 
1) instruktāžu par personas datu apstrādes jautājumiem, iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem un iekšējiem noteikumiem par informācijas sistēmu lietošanu un informācijas resursu piešķiršanas kārtību, apliecinot ar parakstu;
2) veiktās personas datu apstrādes plānotas un neplānotas pārbaudes.
14.2. Konstatējot informācijas nesēja drošības apdraudējumu vai Personas datu aizsardzības pārkāpumu (turpmāk – Drošības pārkāpums), Darbinieks saglabā visus pierādījumus un nekavējoties, ne vēlāk kā divu stundu laikā, rakstiski ziņo SIA“CowGenetics” valdei, ziņojumā iekļaujot šādu informāciju: 
1) datumu un laiku, kad noticis (konstatēts) Drošības pārkāpums;
2) Drošības pārkāpuma aprakstu tostarp, ja iespējams, attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu;
3) pasākumus, kas veikti Drošības pārkāpuma pārvaldīšanai (identificēšanai, novērtēšanai, samazināšanai, kontrolēšanai);
4) personas kontaktinformāciju, kurai ziņots par Drošības pārkāpumu;
5) punktā konstatētajā gadījumā, saglabā pierādījumus.
14.3. Valdes loceklis, saņemot ziņojumu par Drošības pārkāpumu, izvērtē to un ja nepieciešams, nekavējoties, ne vēlāk kā divu stundu laikā, sniedz informāciju par to uzņēmuma personas datu aizsardzības speciālistam.

15. Citi noteikumi

15.1. SIA“CowGenetics” ir tiesības veikt papildinājumus šajā normatīvajā aktā, padarot pieejamu personām tā aktuālo versiju.
15.2. SIA“CowGenetics” saglabā Personu datu aizsardzības politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA“CowGenetics” personu datu aizsardzības dokumentācijā.
15.3. Šis normatīvais akts stājas spēkā SIA“CowGenetics” valdes apstiprinājumu uz šī normatīvā dokumenta.